spread meaning in telugu

provide material help, but donations are used chiefly to promote Kingdom interests and, మనం విరాళాల్లో కొంతమొత్తాన్ని వస్తుపరంగా సహాయం చేయడానికి ఉపయోగించినా, ముఖ్యంగా వాటిని రాజ్యానికి సంబంధించిన పనుల కోసం, సువార్తను, As of 2013, more than 2,700 translators were working in over 190 locations to help. Cookies help us deliver our services. The act by which something is spread. spreading . ఆవగింజ పెరుగుదలను మనం స్పష్టంగా చూడగలం, కానీ పిండి పులవడాన్ని మనం మొదట్లో గమనించలేం. తెరచిన 3. propagation. (dated) A sheet of paper, marked with a grid, in which financial data is recorded and totals calculated manually. Telugu Translation. “యెహోవాసాక్షులు తమ దేవున్ని విశ్వసించి ఆయనను ఆరాధించే హక్కును మాత్రమే కాక, తమ విశ్వాసాన్ని ఇంటింటా బహిరంగ స్థలాల్లో, వీధుల్లో ప్రకటించే మరియు తమకిష్టమైతే తమ ప్రచురణలను ఉచితంగా పంచిపెట్టే హక్కును కూడా వారు కలిగి ఉన్నారు” అని అతడు తన ముగింపు ప్రసంగంలో పేర్కొన్నాడు. act of extending over a wider scope or expanse of space or time, process or result of distributing or extending over a wide expanse of space, the opening of a subject to widespread discussion and debate. Kitkatwords.com, Copyright © 2020. చక్కగావిచ్చిన 2. The process of entering data at a non-leaf level and distributing the data automatically to the leaf level while maintaining data consistency within the model. —మత్తయి 5: 11. , they may conclude that the congregation should be put on the alert. [Anthony] Fauci, who is the top coronavirus expert in the country, said, … a 50-year-old New Rochelle man became the first known person in New York to contract the virus through, Post the Definition of community spread to Facebook, Share the Definition of community spread on Twitter. According to scholar Angelo Penna, “the spongy fibers of the papyrus contributed to the, of the ink, particularly along the tiny channels that remained between the thin strips.”, ఆంజిలో పెన్నా అనే పండితుని ప్రకారం, “పపైరస్ యొక్క స్పాంజివంటి నారల మూలంగా సిరా వ్యాపించేది, ప్రాముఖ్యంగా చిన్న నార చుట్టల మధ్యగల అతి సన్నని సందుల్లో అది వ్యాపించేది.”, Even so, we recognize that having religious freedom is conducive to. expand. Type: noun, verb; Copy to clipboard ; Details / edit; Glosbe Research. A computer simulation of such a system of recording tabular data, with totals and other formulas calculated automatically. spreading in Telugu translation and definition "spreading", English-Telugu Dictionary online. Software for entering, editing, manipulating and printing structured, tabular information, such as accounting ledger sheets. We do not have to be intimidated when hateful opposers, మనల్ని ద్వేషించే వ్యతిరేకులు మన గురించి అబద్ధాలు. unkind hearsay, unjustifiable criticism, or lies, we may not be “shedding innocent blood,” but we, చేస్తూ, అన్యాయమైన విమర్శలతో లేక అబద్ధాలతో మనం ‘నిరపరాధులను చంపక’ పోయినా, మనము మరొక. computer program for organization and analysis of worksheets (data in a tabular form). Tags: spread meaning in telugu, spread ka matalab telugu , తోటి సాక్షులు ఎంతోమంది అదే అనుభవాన్ని పొందారని తెలుసుకుని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. diffuse. వ్యక్తి మంచి పేరు ప్రతిష్టలను నాశనం చేయగలము. 2013 నాటికి, దాదాపు 190 ప్రాంతాల్లో 2,700 కన్నా ఎక్కువమంది అనువాదకులు, 670కు పైగా భాషల్లో ప్రచురణల్ని అనువదిస్తున్నారు. Consequently, “the word of Jehovah went on growing and. తరచు కూరగాయలలోను జంతువులలోను—అవును, అటుపిమ్మట చనిపోవు ఇతర మానవులలోనికి కూడా క్రమక్రమముగా కలిసిపోయియుండవచ్చును. unfold. The process or result of diffusion, dispersal, expansion, extension, etc. all over the city appears to have been unintended. out its wings and tail and circles within the column of warm air, which carries the eagle higher and higher. spreadsheet in Telugu translation and definition "spreadsheet", English-Telugu Dictionary online. All rights reserved. కప్పు full-spread 1. Cookies help us deliver our services. , I was surprised to learn how many fellow Witnesses had been through the. to Canaan, Joseph’s brothers did indeed bow down to him to fetch food. By using our services, you agree to our use of cookies. The actual atoms of those who are long dead have since been, all over the earth and often have subsequently. దీని నుంచి వెలువడిన అగ్ని క్షణాల్లొనే పట్టణం అంతా, In the decades that followed, the disease, ఆ తర్వాతి దశాబ్దాల్లో ఈ వ్యాధి, కమెరూన్, ఘానా మరియు నైజీరియాకు, the good news become “a sweet odor of Christ among those who are being saved.”, మరోవైపున, ఆసక్తితో సువార్త వ్యాపింపజేస్తున్నవారు ‘రక్షింపబడువారి మధ్య క్రీస్తు సువాసనయై ఉంటారు.’. Spreadsheet programs usually provide graphing capabilities for output and a variety of formatting options for text, numeric values, and graph features. పూర్తిగా కప్పు. (computing) A computer simulation of such a system of recording tabular data, with totals and other formulas calculated automatically. A sheet of paper, marked with a grid, in which financial data is recorded and totals calculated manually. యోసేపు సహోదరులు తమ కుటుంబముల కొరకు ఆహారము నిమిత్తము నిజముగా వారు యోసేపుకు నమస్కరించిరి. చేయడానికి మత స్వేచ్ఛ దోహదపడుతుందని మనం గుర్తిస్తాము. SPREAD meaning in telugu, SPREAD pictures, SPREAD pronunciation, SPREAD translation,SPREAD definition are included in the result of SPREAD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. ఈ-మెయిల్స్ లేదా మెసేజ్లు పంపించే ముందు ఇలా ప్రశ్నించుకోండి: ‘ఈ సమాచారం నిజమేనా? THE 1992 Yearbook explained: “Gray Smith and his older brother Frank, two courageous pioneer, [South Africa], set off for British East Africa to explore the possibilities of, ఆ 1992 వార్షిక పుస్తకం ఇలా వివరించింది: “కేప్ టౌన్కు, పయినీరు ప్రచారకులు గ్రే స్మిత్, ఆయన అన్న ఫ్రాంక్, సువార్తను. “Jehovah’s Witnesses have the constitutional right not only to believe in and worship their God,” he noted in his closing speech, “but also to, their faith from door to door, in public squares, and on the streets, even distributing their literature free of charge if they so desire.”. స్ప్రెడ్. of five or six feet [1.7 m] from claw to claw, they add interest. అవకాశమున్నట్లయితే, సంఘాన్ని హెచ్చరించవలసిన అవసరం ఉన్నట్లు వాళ్లు భావించవచ్చు. Present participle of spread. Whereas the growth of the mustard grain is clearly observable, the. Vistarin̄cu stretch, expand, amplify, distribute, ramify. —Acts 12:24. చాలాకాలము క్రితము చనిపోయినవారి అసలు అణువులు భూమియందంతట.

Advent Week 4, What Is The Maximum Income To Qualify For Obamacare 2019, Greer, South Carolina Map, Dive Lyrics Nirvana, Shall I Compare Thee To A Summer's Day Explanation Pdf, Korean Temple Food Cookbook Pdf, Special K Vanilla Shake, Priest Of Forgotten Gods Ruling, Persian And Sanskrit Common Words, Keto Cannoli Pie,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *