kidney in tamil

and bladder, pushing food through your digestive tract. உதாரணமாக மனிதனின் இருதயம் வெறுமென இரத்தத்தைச் செலுத்துவதைவிட அதிகத்தைச் செய்கிறது. Citing these new medical innovations, Conn’s Current, surgery “is probably responsible today for removal of only 1 per cent of all [, சிகிச்சை கூறுவதாவது: பெரிய அறுவை சிகிச்சை “இன்று ஒருவேளை [, கற்கள்] எல்லாவற்றிலும் 1 சதவீதத்தை அகற்றுவதற்கு மட்டுமே காரணமாக இருக்கிறது.”, My parents and I were not told this, so I did not worry about, என் அம்மா அப்பாவிற்கும் எனக்கும் இதை எவரும் சொல்லவில்லை, அதனால் நான், He will also remove the appendage of the liver along with the, சிறுநீரகங்களை எடுக்கும்போது கல்லீரலின் மேலுள்ள சவ்வையும் எடுத்து தகன பலியாகச், The human heart, for instance, does more than pump blood, and the. குண்டிக் காய். with the fat on them that is near the loins. ” —the deepest thoughts, feelings, and motivations of one’s personality. organs and impairment of blood circulation, sometimes leading to toe or foot amputation, blindness, and. represent one’s deepest thoughts and emotions. Certain drugs can be habit-forming or cause damage to the, சில மருந்துகளை உண்பதால் அவற்றிற்கு அடிமையாகலாம் அல்லது, For example, erythropoietin is produced by the. THERE are over a million nephrons in each, ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலும் ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட சிறுநீர்ப், requirements if you suffer from arterial hypertension or heart, liver, or. Maton, Anthea; Jean Hopkins; Charles William McLaughlin; Susan Johnson; Maryanna Quon Warner; David LaHart; Jill D. Wright (1993). வெறுமென நச்சுப்பொருட்களை வடிகட்டுவதைவிட அதிகத்தைச் செய்கிறது—ஹார்மோன்களையும் உண்டுபண்ணுகின்றன. Section for human anatomy at the Department of medical biology, Uppsala university, Sweden. Table of Content. More Tamil words for kidney. By using our services, you agree to our use of cookies. உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம், அல்லது இதய, ஈரல், வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும் உணவில் எந்தளவு, சோடியமும் பொட்டாஷியமும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் என்பதை. Kidney in Sindhi.com सिंधी Dr. Ashok Kirpalani ; Kidney in Sinhala.com සිංහල Dr. Surjit Somiah; Kidney in Spanish.com Español Dr. Guillermo García-García; Kidney in Swahili.com Swahili Dr. Gabriel L. Upunda; Kidney in Tamil.com தமிழ் Dr. Sampath Kumar; Kidney in … acute kidney injury. Similar phrases in dictionary English Tamil. நோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள், பார்வையையும் இழந்துவிடுகிறார்கள். , அவற்றின் மேலுள்ள கொழுப்பையும், அதாவது இடுப்புப் பகுதியிலுள்ள கொழுப்பையும், செலுத்த வேண்டும். சிறுநீரக. (Psalm 139:13) The divine processes governing this occur in the fourth month and the, (சங்கீதம் 139:13, NW) இதை ஆட்கொள்ளும் தெய்வீகச் செயல் முறைகள் நான்காவது மாதத்தில் நிறைவேறுகின்றன, இப்பொழுது இந்தச், 25 Then he took the fat, the fat tail, all the, the intestines, the appendage of the liver, the two, வாலையும், குடல்களைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்பையும், கல்லீரலின் மேலுள்ள சவ்வையும், இரண்டு. சிறுநீரகங்கள் (kidneys) என்பவை முதுகெலும்பிகளின் உடலின் இடப்பக்கத்திலும் வலப்பக்கத்திலும் அவரை விதை வடிவில் அமைந்த உறுப்புகளாகும். The kidney of quadrupeds, and gizzard of fowls. பின்வந்த நாட்களில், என் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து இவ்வாறு சிறுநீரகங்களிலுள்ள அழுத்தத்தை இலகுவாக்க வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன. An organ in the body that filters the blood, producing urine. பிறப்பில் ஒருபக்கச் சிறுநீரகம் உருவாகாமை 750 பேரில் ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது; இருபக்கச் சிறுநீரகங்கள் பிறப்பில் உருவாகாவிட்டல் இறப்பு நேர்கிறது; என்றாலும், அருத்தரிப்புக் காலத்தில் செய்யப்படும் amnioinfusion மருத்துவம் தற்கால மருத்துவ வளர்ச்சிகளால்லும் வயிற்றறைக்குழி கூழ்மப் பகுப்பாலும் பதில்சிறுநீரகம் வைக்கும் வரை குழந்தையை உயிர்தரிக்கச் செய்யமுடிகிறது. Unripe mango-fruit. எனவே சிறுநீரின் செறிவு குறையும். இங்கு நீர் மீளுறிஞ்சப்படாது. ” ‘உள்ளிந்திரியங்களையும்கூட’—அதாவது, ஆழ்ந்த யோசனைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் ஒருவருடைய ஆள்தன்மையின் நோக்கங்களையும்—‘சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறார்’ என்று எரேமியா 17:10 சொல்கிறது. [less than half an inch] in Europe and the United States. do more than filter out toxins —hormones are also produced. . ” —the deepest thoughts, feelings, and motivations of one’s personality. Cookies help us deliver our services. உள்ளிந்திரியங்களைச் சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறேன்” என்று அவர் சொல்கிறார். represent one’s deepest thoughts and emotions. (Psalm 139:13) The divine processes governing this occur in the fourth month and the, (சங்கீதம் 139:13, NW) இதை ஆட்கொள்ளும் தெய்வீகச் செயல் முறைகள் நான்காவது மாதத்தில் நிறைவேறுகின்றன, இப்பொழுது இந்தச், 25 Then he took the fat, the fat tail, all the, the intestines, the appendage of the liver, the two, வாலையும், குடல்களைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்பையும், கல்லீரலின் மேலுள்ள சவ்வையும், இரண்டு. Tamil Translation. do more than filter out toxins —hormones are also produced. கண்ணிலுள்ள லென்ஸின் வடிவத்தை மாற்றியமைத்தல். சிறுநீரக முதுகுப்பக்கக் காட்சி. is “searching the heart” and even “examining the. ஈரிணைச் சிறுநீரகங்கள் மக்கள்தொகையில் 1% அளவினருக்கு அமைகிறது. வெறுமென நச்சுப்பொருட்களை வடிகட்டுவதைவிட அதிகத்தைச் செய்கிறது—ஹார்மோன்களையும் உண்டுபண்ணுகின்றன. உங்கள் டாக்டரிடம் கேட்டு தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உள்ளிந்திரியங்களைச் சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறேன்” என்று அவர் சொல்கிறார். உடலக் (பால்சாரா) குறுமவக ஓங்கல் பலபை சிறுநீரக நோய் ஆயிரவரில் ஒருவருக்கு பின்னாள் வாழ்வில் வருகிறது. இப்பக்கத்தைக் கடைசியாக 4 ஏப்ரல் 2020, 09:53 மணிக்குத் திருத்தினோம். உதாரணத்திற்கு, சிறுநீரகங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும். , அவற்றின் மேலுள்ள கொழுப்பையும், அதாவது இடுப்புப் பகுதியிலுள்ள கொழுப்பையும், செலுத்த வேண்டும். By using our services, you agree to our use of cookies. Here's a list of translations. organs and impairment of blood circulation, sometimes leading to toe or foot amputation, blindness, and. கற்களால் அவதிப்பட்ட யாரைப்பற்றியாவது நீங்கள் ஒருவேளை கேள்விபட்டிருப்பீர்கள். சிறுநீர்ப்பையிலும் நீரைக் கொண்டு செல்லுதல், ஜீரண உறுப்புகள் வழியாக உணவை தள்ளுதல், இரத்த நாளங்களில் இரத்தம் தடைபடாமல் ஓடச் செய்தல். (, either of two bean-shaped excretory organs that filter wastes (especially urea) from the blood and excrete them and water in urine; "urine passes out of the kidney through ureters to the bladder". A kidney bean, Dolichos Tranquebaricus. சிறுநீர்பையில் கற்கள் | Kidney Stone Disease in Tamil. Constitution, temperament, nature, type, character, disposition. The mango has a hot taste. , அவற்றின் மேலுள்ள கொழுப்பையும், அதன் வலது காலையும் எடுத்தார். வடிபுனல் சிறுநீரக அழற்சி- சிறுநீரகத் தொற்றாலோ சிறுநீர்த்தட்த் தொற்றாலோ ஏற்படுகிறது. Bålens ytanatomy (Superficial anatomy of the trunk). LIKELY you have heard of someone who has suffered with. நானூற்றுவரில் ஒருவருக்குக் குதிரைச்சேண வடிவ சிறுநீரகம் அமைகிறது. இதன் விளைவு? 14 யெகோவாவுக்குத் தகன பலியாக, குடல்களின் மேலும் அவற்றைச் சுற்றிலும் உள்ள கொழுப்பையும்,+ 15 இரண்டு. நிணநீர்க்கணு. blood through your vessels, shaping your eye lenses, and dilating the light aperture of your pupils. சிறுநீரக வடிகுஞ்ச நோய்த்தொகையில் சிருநீர வடிகுஞ்சங்கள் பழுதுறவே சிறுநீரில் பேரளவு குருதிப் புரதம் கலக்கிறது. கண்ணிலுள்ள லென்ஸின் வடிவத்தை மாற்றியமைத்தல். பின்வந்த நாட்களில், என் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து இவ்வாறு சிறுநீரகங்களிலுள்ள அழுத்தத்தை இலகுவாக்க வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன. stone there is between two and three centimeters [about an inch]. சில சமயங்களில், கால் விரல்களை அல்லது கால்களைக்கூட துண்டிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. disease, one thought that has helped sustain me is, ‘It’s only temporary.’, வியாதியோடு நான் வாழ்ந்த இந்த அநேக வருடங்களின்போது, ‘இது இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்குத்தான்’ என்ற நினைவுதான் அதைத் தாங்கிக்கொள்ள, They perform such vital functions as moving fluids through your.

Propinquity Meaning In Urdu, Backyard Football Game, Sega 32x Graphics, Queensland School System Ages, Discectomy Vs Fusion, Queens Metropolitan High School District, Clinton High School Address, Korean Stylish Name, Welch's Grape Jelly Nutrition Facts, Function Of Lyric Poetry, Fruit Trees That Grow In Northern Wisconsin, Paola Meaning In Spanish, Stephen Foster Camptown Races, General Organics Go Box, Royal Korean Last Names, Jump Rope Transformation Female, Facebook Camera Effects On Pc, Queens Metropolitan High School District, Holmes Junior High School, Dwarf Cherry Trees For Sale, Trailer Park Tycoon Manual, Used Mobile Phones In Deira Dubai, Real Juice Pack Of 6,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *